Strawberry Milkshake

SKU: M24789582

12 x 1kg/case

12kg/case

Everyone loves a strawberry milkshake. Which is why everyone will love these gummy strawberry shakes!